Voorwaarden


Verantwoordelijkheid
Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. Ellen Versney is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzes en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult. Indien u een afspraak maakt gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Medische zaken
Ellen Versney is geen arts en zal dan ook geen uitspraken doen over medische zaken. Dit geldt ook voor het verloop van een zwangerschap: daar worden geen uitspraken over gedaan. Alle gegeven adviezen en behandelingen kunnen aan uw geestelijke en lichamelijke welbevinden bijdragen, maar genezing wordt op geen enkele manier toegezegd. Bij aandoeningen of ziekten, verzoeken wij u zich tot een erkend therapeut of arts te wenden indien de situatie daarom vraagt. Geen van de diensten of behandelingen bij Ellen Versney vervangt, op welke wijze dan ook, een bezoek aan/behandeling bij een arts of psycholoog.

Kinderen
Mocht u vragen hebben over een kind dan is het mogelijk om een speciaal kinderconsult/reading aan te vragen. Kinderen van 14 jaar en ouder kunnen zelf voor een consult naar de praktijk komen.  

Privacy
Er wordt uiteraard zorgvuldig en discreet met uw informatie en persoongegevens omgegaan. Wij respecteren uw privacy maar ook de privacy van derden. Het is dan ook niet toegestaan om een foto van een levend persoon mee te nemen zonder dat u deze persoon om toestemming heeft gevraagd. De persoon in kwestie dient op de hoogte te zijn van de intentie waarmee u de foto heeft meegenomen. 

Opnames
Het opnemen van het consult is toegestaan en mag alleen worden gebruikt voor uw eigen privé gebruik. Het mag nimmer in openbaar worden gebruikt tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door Ellen Versney.

Dit is het privacy statement van Back to Balance, gevestigd aan de van Meursstraat 49, 5615JP Eindhoven

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het doen van een inschrijving of maken van een afspraak. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Back to Balance is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam
* Telefoonnummer
* E-mail adres
* Adresgegevens (bij uitzondering)

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Back to Balance. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* U te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is m.b.t. gemaakte afspraken
* Het verzenden van een e-mail consult
* Het doen van een telefonisch consult
* Het per e-mail verzenden van onze nieuwsbrief

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellen.backtobalance@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ellen.backtobalance@gmail.com